Güncelleme:  01.06.2015   Nevcivan Ekiz                                                                                                                    

 
 
 

Bir Fıkra

 

GüNLüKBAşI çEVRE İNCELEMESİ

Ziyaret Edildi.

Dost siteler

1. Nif mah web sitesi
2. Nif  web sitesi (yeni) 3.Arpacık web sitesi (Eski)   3.EkizWeb yemek.
 

Günlükbaşı çevre İncelemesi

Tarihi
Okulumuzun Tarihçesi
Nüfus
İklim
Su
Yöre halkının geçim kaynağı
Sosyal durum
Ulaşım ve diğer imkanlar
Sağlık durumu
 

GüNLüKBAşI çEVRE İNCELEMESİ

            Silkar Günlükbaşı İlköğretim Okulu nun çevresinde okula öğrenci veren Foça Mahallesi, Yeni Mahalle, Akarca Mahallesi ve Cami Mahallesi vardır. Bu mahalleler Foça Mahallesini 1927 yılında Ahmet Gül’ün öncülüğünde satın alınmasından sonra oluşmuştur. 1929 yılında Foça köyü adı ile ayrı bir köy oluşmuştur. 1945 yılında birbirine çok yakın olan Günlükbaşı köyü ile birleşerek Günlükbaşı adını almıştır.

Nüfusu hızla artmış kısa zamanda büyük bir köy niteliği almıştır. 1959 yılında artan nüfusu nedeniyle Günlükbaşı Belediye si kurulmuştur.  Belediyeyi Cumhuriyet, Akarca, Yeni ve Karagedik mahalleleri oluşturmaktaydı. 1981 yılında belediye Fethiye Belediyesi ile birleştirilmiş, Cumhuriyet Malallesi nin adı da Foça Mahallesi olarak değiştirilmiştir. şu anda okulun öğrenci aldığı Foça, Yeni, Cami ve Akarca mahalleleri merkeze bağlıdır. 1981 yılında Günlükbaşı İlkokulu merkez ilkokulu kabul edilmiştir. 1995 yılında Silkar Vakfı’nın katkılarıyla yaptırılan yeni bina açılmış ve okul Silkar Günlükbaşı İlköğretim Okulu olmuştur.

TARİHİ                  

        Fethiye tarihte sırasıyla şu adları almıştır. Telebehi, Telmessos, Mekri, Fethiye. Fethiye ismi 1914 yılında kabul edilmiştir. şehir ismini ilk pilotlarımızdan olan Fethi Bey’den almıştır. Fethi Bey’in bir büstü şehir merkezinde bulunan Fethi Bey Parkında bulunmaktadır.

Yöremiz çok eskiden Likya bölgesi olarak anılmaktadır. Likya dönemindeki önemli şehirler şunlardır; Sidyma (Dodurga), Tlos (Yaka), Karmylassos (Kaya), Xantos (Kınık), Patara (Ova gelemiş), Letoon (Karadere), Gavurağılı (Karadere). Kısaca yöre 1200 yıllarında Anadolu’ya gelerek güçlü bir imparatorluk  kuran Hititler’in bir kolu olan Likyalılar’ın egemenliği altında kaldı. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışından sonra uzun süre Menteşeoğullarının sınırları içinde kaldı.

Yörede Likyalılar’ın bıraktığı bir çok eser vardır. Bunlar kaya mezarları, lahit mezarlar, tapınak mezarları ve ev mezarlarıdır. Tarihi eser olarak okulumuza çok yakın bir türbe bulunmaktadır. Bu türbenin Menteşe Beyi *

Yöre insanı Milli Mücadeleye aktif olarak katılmıştır. Yöre insanı Milli Mücadele yıllarında 57. fırkaya katılmıştır. Bir çok yöre insanı deve ve katırlarla Afyon ve Konya yöresine cephane taşımıştır.

Ayrıca 20 er ve teğmen Rıfat Bey yedi burunlarda Fethiye bataryasını oluşturmuştur.

OKULUMUZUN TARİHçESİ

Sayfa başına git

            1927 yılında Foça çiftliği satın alındıktan sonra yerleşik düzene geçilmek üzere Fransız mühendisler tarafından şehir planlaması yapılmış.

            Yapılan planlamaya göre Civcili Ahmet Ağa çiftliğin doğu kesiminde 8100 m2 alanı okul yeri olarak köy tüzel kişiliğine bağışlanmıştır.

            Bu alan üzerine bir derslik bir lojman yapılmış ve o zamanın Kültür Bakanlığına bağlı olarak üç sınıflı Günlükbaşı Okulu 1932 – 1933 öğretim yılında açılmıştır.

            Mehmet Selki, Mehmet İzmir, İbrahim Kurkur, Veli Küp, Fatma Deynek, Durmuş Köse ve Mehmet öden İlk öğrencilerden bazılarıdır.

            İlk öğretmenler Osman Bey, Hüsnü Bey, Mesut Bey’ dir. Daha sonra halk arasında daha fazla bilinen Haydar özbay öğretmen olarak görev yapmıştır.

            Maarif Vekilliğinin 29/09/1939 tarih ve 6403 sayılı Genelge ile 1939 – 1940 öğretim yılında 5 (Beş) yıllık okula dönüşmüştür.

            1957 Fethiye depremi sonucunda halen kullanılmakta olan Taş bina ve sonrasında yıkılan barakalar derslikler ilave edilmiştir.

            Belediye tarafından verilen dükkan için planlanan sonra dersliğe dönüştürülen yerlerde 1974 – 1975 öğretim yılında Günlükbaşı Orta Okulu olarak açılmış ve kullanılmıştır.

            1987 yılında barakalar yıkılmış şehri Gül’ ün bağışlarıyla İbrahim Gül derslikleri olarak 10(on) derslikli bir bina yapılmıştır. Bu bina daha sonra 1996 – 1997 öğretim yılında İbrahim Gül Lisesi olarak liseye dönüştürülmüştür.

            1995 yılında Silkar Eğitim Vakfı 4(Dört) katlı olarak bir bina yaptırmış ve Eğitim öğretime açılmıştır. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 21/Ağustos/1995 tarih ve 16171 sayılı yazılarıyla İlköğretim Okulu olmasına karar verilmiş Günlükbaşı İlkokulu ve Günlükbaşı Orta Okulu birleşerek 1995 – 1996 öğretim yılında Silkar Günlükbaşı İlköğretim Okulu olarak Eğitim ve öğretime başlamıştır.

            Okulumuzda Bir Müdür, İki Müdür Yardımcısı, Yirmi İki Branş öğretmeni, On sekiz Sınıf öğretmeni, İki Anasınıfı öğretmeni, Bir Memur ve üç Yardımcı Hizmetler şu anda görev yapmaktadır. 

NüFUS                            

Sayfa başına git

Fethiye’nin yerleşim alanlarının dolması nedeniyle şehir yerleşimi okulumuzun öğrenci aldığı bölgeye doğru kaymaktadır.

Ekim dikim alanlarının genişliği, verimli oluşu, iklimin elverişliliği, nüfusun hızla artmasında büyük bir etkendir. Yöremiz bir birikinti ovası görünümündedir. Yöre halkı toprağa yerleşmiş olup göçebe değildir. Turizm işçiliği nedeniyle mevsimlik gelen işçiler ve çok az miktarda çanakkale, Uşak ve Manisa’dan gelerek bohçacılık yapan havaların ısınmasıyla başka yörelere giden insanlar bulunmaktadır. Bu insanların çocuklarını da birlikte getirip götürmeleri nedeniyle okulun öğrenci sayısı sürekli değişkenlik göstermektedir.

Yerleşim alanı oluşundan ve turizm nedeniyle göç alışından dolayı okul mevcudu her yıl artmaktadır.

İKLİM                     

Yörede tipik Akdeniz iklimi görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Kışları kısa ve yağışlı, yazları sıcak ve uzun sürer. Bitki örtüsü de iklim özelliklerini taşır. Okulumuzun bulunduğu bölgede ve Fethiye’nin bir çok yerinde, dünyanın çok az yerinde görülen günlük ağaçları vardır. Günlük ağaçlarından elde edilen sığla yağı, sanayide ve yörede bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. 

SU                           

üzümlü ile Fethiye arasındaki Kızlandağ sırtlarının güney eteklerinden doğan foça çayı Günlükbaşı ve Karagedik arasından Fethiye Körfezine dökülür. Su gücü çok azdır. yaz kuraklığı nedeniyle sulamada kullanılır. Yöremizde D.S.İ kanallarıyla gelen Kargı ve Eşen çaylarıyla da tarımsal sulama yapılmaktadır. Eşen çayı üzerine Esenköy mevkiinde tünel kazılmak suretiyle bir baraj inşa edilmiştir. 1963 yılında çatalçeşme kaynağından alınan su evlere verildi. Bu su 1984 yılında alındı. Bugün Eşen çayı, ören kaynağından alınarak Fethiye’nin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Yöredeki toprakların tümü tapulu olduğu için konutların dışındaki araziler ekim dikime ayrılmıştır.

YöRE HALKININ GEçİM KAYNAğI            

Yöre halkı geçimini, turfanda sebzecilik, tarım, turizm, ticaret yaparak; küçük çaptaki yerel işletmelerde çalışarak kazanır. Bir çok insan da Etibank’ın Karagedik ve Göcek’teki işletmelerinde, özel maden işletmelerinde, bankalar, orman, D.S.İ, Karayolları vb. kamu alanlarında işçi ve memur alarak çalışmaktadır. Fethiye’nin bir çok köyünde seracılık yapılmaktadır. Yöremiz de turizm alanları ve turfanda sebze yetiştiriciliği ile Fethiye ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutar.

Turizm; Foça, Akarca, ve Yeni Mahallede 1985 yılından beri hızla artmakta olan bir gelir kaynağı olmuştur. şu anda 12 pansiyon 80’in üzerinde ev pansiyonu bulunmaktadır. Yabancı uyruklu olup, yöremize yerleşip yıl boyu yaşayanlar da vardır. çalış yöresinde ise bir çok otel ve pansiyon bulunmaktadır. Tüm yıl boyunca İngiliz, Alman vb. yabancıları sokaklarımızda görmek mümkündür. Yöredeki bu otel ve pansiyonlarda bir çok insan çalışmakta ve kış aylarında işsiz kalmak kaydıyla, geçimini bu yoldan sağlamaktadır. Turizme uygun olmayan tarlalarda seracılık ve pamuk tarımı yapılmaktadır. Susam, domates, biber, kabak, yöremiz tarlalarında en çok yetiştirilen ürünlerdir.

Bir çok aile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar beslemektedir. Ağırlıklı olarak keçi ve inek beslenmektedir. Bu aileler süt ve yoğurt ihtiyaçlarını bu yolla gidermektedir. Bir çok aile kümes hayvanları da beslemektedir.

SOSYAL DURUM                     

Sayfa başına git

Mahallelerin (Foça, Yeni, Akarca, Cami) evleri genellikle tek ve iki katlıdır. Son yıllarda modern, çok katlı (3 kat) binalar yapılmaktadır. Eski evlerin tuvaletleri genelde bahçededir. Komşular arası ilişkiler oldukça iyidir. Yöre halkı misafirperverdir. Hastalık, ölüm vb. üzücü durumlar; ya da düğün, bayram, sünnet, vb. sevinçli günlerde tam bir dayanışma görülür. Akrabalık bağları kuvvetlidir.

Okuma yazmaya karşı ilgi oldukça fazladır. İlkokul 1928 yılında harf devrimi ile birlikte açılmıştır. Bina 1957 depreminde tamamen yıkılmış 1958 yılında yeni binalar yapılmış bunlar da kullanılamaz duruma gelince 1988 yılında eşi Ahmet Gül adına şehri Gül tarafından 10 derslikli bir bina yapılmıştır.

Yörede ortaokul öğrenimi 1974-1975 öğretim yılında başlamıştır. Okulumuz bünyesinde açev kursları yapılmaktadır. Ailelerde kuvvetli bir dayanışma görülmektedir. Başlık parası yoktur. Düğünler genellikle üç gündür.

Turizm ve Fethiye’nin diğer iş imkanları nedeniyle almış olduğu göç nedeniyle bölgenin sosyal yapısında oldukça önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Aile bağları zayıflamaya başlamış, yöreden olmayan vatandaşlarımızın yörede ev sahibi yada kiracı olarak barınmaya başladıkları son on yıl içinde komşuluk, dostluk ve dayanışma duyguları zayıflamıştır. Maddi ya da sosyal yardımların devletten beklendiği bir durum ortaya çıkmıştır. Ailelerin çocuklarına ilgileri de değişen yaşam koşullarına bağlı olarak azalmaktadır. Sezonluk işlerde çalışan mahalle sakinleri çalıştıkları 8 ay boyunca çocuklarını neredeyse hiç görmemektedirler.

Yöre halkı efsanesi, inanışları, günleri, yatırları ile gelenek – göreneklerine çok bağlıdır. Dini bayramların arifesinde kandil ve diğer günlerde ölüler ziyaret edilir. Mezarlara mersin ve çiçekler bırakılır. ölülerin 7-40ve 52. günlerinde mevlit okutulur ve yemek verilir.

Bulunduğumuz yörenin bir amatör futbol takımı vardır. Günlükbaşıspor  Muğla Amatör Liginde mücadele etmektedir.

Okulumuzun öğrenci aldığı Yeni Mahalledeki ilgili kişiler orkestralar kurmakta, bireysel olarak davul ve zurna çalmaktadırlar. Fethiye yöresinin düğünlerinde genellikle çalgı ve orkestra ihtiyacı bu kişiler tarafından karşılanır. Foça Mahallesi halkının geleneksel oyunu semahtır. Ayrıca tüm mahallelerde kıvrak beşkaza, yayla yolları, kabaardıç, ortaköy, tiridine bandım vb. oyunları oynanmaktadır. Okulumuzda bu oyunları oynayan ekipler bulunmaktadır.

Yörenin geleneksel kıyafeti ise, yanlarda iki etek, arkada bir parçadan oluşan üç etektir. Kol ağızları yaka ve etek kenarları çentiktir. çentikler kaytanlarla süslenmiştir. İçine diz boyunda uzun veya kısa kollu yakaları işlemeli gömlek giyilir. üç eteğin üstüne çeşitli renklerden oluşan şal kuşak bağlıdır. üstüne kısa bir yelek giyilir.

ULAşIM ve DİğER İMKANLAR                  

Sayfa başına git

Okulun öğrenci aldığı mahalleler Fethiye – Muğla karayolu üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle yakın ve uzak çevre ile bağlantı kolaylıkla sağlanmaktadır. Toplu taşıma araçları ulaşım imkanının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Günlükbaşı şehir İçi minibüs kooperatifi ve Fethiye Belediyesine ait belediye otobüsleri halkın Fethiye merkezine gidip – gelmelerinde büyük pay sahibidir. Velilerin imkanları doğrultusunda okula servis araçları ile  gelen öğrenciler de bulunmaktadır.

Okulumuzun çok yakınında PTT şubesi bulunmaktadır. Hemen hemen her evde telefon bulunmaktadır. çağın gerektirdiği teknolojik yenilikler aileler ve öğrenciler tarafından tanınmakta ve kullanılmaktadır. Yine okulumuzun yanında Günlükbaşı Polis Merkezi bulunmaktadır. Okul giriş çıkışlarında öğrencilerimizin asayişini ve trafik güvenliğini sağlamaktadırlar. Ayrıca okulumuzun yanında Fethiye Belediyesine ait bir irtibat bürosu da bulunmaktadır.

SAğLIK DURUMU                           

Uzun yıllardan beri bulaşıcı hastalıklara rastlanmamıştır. Okulumuzun öğrenci aldığı mahallelerden Akarca Mahallesinde Fethiye 2 nolu  Merkez Sağlık Ocağı bulunmaktadır. Sağlık ekipleri zaman zaman okulumuzda ve çevrede sağlık taraması yapmaktadır. öğrenciler okulumuzdan sevk alarak Sağlık Ocağında tedavi görebilmektedirler.

Mahallelerdeki ve okul çevresindeki çöpler, çöp konteynerlerinden Fethiye Belediyesin ait çöp araçları tarafından her gün alınmaktadır. Okul bahçesinde Fethiye Belediyesi tarafından konulmuş geri dönüşüm konteynerleri vardır. öğrenciler plastik, cam ve kağıt atıkları bu konteynerlere atmaktadırlar.            

                                                                         Hazırlayan : Nevcivan EKİZ

Sayfa başına git

 
 
 
 
 
 

Arpacık (Nif) Köyü

çevre Fotoğrafları

Linklerimiz

Muğla Valiliği
Fethiye Kaymakamlığı
Fethiye Belediyesi
TC Kimlik No
Vergi Kimlik No
öSYM

Haberler

 

PiyasalarHava Durumu

FETHİYE

FETHIYE

Dost siteler

1. Nif mah web sitesi
2. Nif  web sitesi (yeni) 3.Arpacık web sitesi (Eski)   3.EkizWeb yemek.

Yukarı
Nevcivan Ekiz

her hakkı saklıdır © Nevcivan Ekiz 2005

www.000webhost.com